РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Общи условия на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Костинбродгаз” ООД

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ
 2. данни за енергийното предприятие

 

Чл.1. С тези Общи условия се регламентират взаимоотношенията между ”Костинбродгаз” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд-2232, Птицекомбинат, Софийска област,  вписано в Търговския регистър под ЕИК 131321489,  в качеството му на оператор на газоразпределителна мрежа, и клиентите (битови и небитови), присъединени към газоразпределителната мрежа на територията община Костинброд за предоставяне на услугата „пренос на природен газ“ по газоразпределителната мрежа.

Чл.2.  По смисъла на настоящите Общи условия ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността по разпределение на природен газ, на основание лицензия за разпределение на природен газ: №Л-211-08/03.10.2006 г. за територията на община Костинброд.

Чл.3. Преносът на природен газ през газоразпределителната мрежа е услуга от обществен интерес по смисъла на ЗЕ и се извършва от ДРУЖЕСТВОТО при регулирана цена и при спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

 • Чл.4. ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано като администратор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 1. Дефиниции:
 • а/ КЛИЕНТ е клиент на едро или краен клиент на природен газ, който купува природен газ.

б/ НЕБИТОВ КЛИЕНТ е клиент, който купува природен газ за небитови нужди.

в/ БИТОВ КЛИЕНТ е клиент, който купува природен газ за собствени битови нужди. Правата и задълженията на потребител на природен газ за битови нужди може да упражнява и друго лице при условие, че собственикът или титулярът на вещното право на ползване на имота е представил изрично писмено съгласие, заявено пред ДРУЖЕСТВОТО или пред нотариус, с нотариална заверка на подписа, това лице да бъде потребител на природен газ за определен срок.

г/ НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА са непредвидени и непредотвратими събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след одобряване на Общите условия от КЕВР, доколкото тези събития пречат за изпълнение на задълженията по настоящите общи условия, на основание чл. 306 от Търговския закон. ДРУЖЕСТВОТО задължително оповестява на КЛИЕНТИТЕ за възникналите форсмажорни обстоятелства чрез средствата за масово осведомяване. Дружеството задължително разполага с документ от оторизиран орган за възникналите форсмажорни обстоятелства.

д/ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО означава съвкупност от нормативни актове на Народното събрание, Министерски съвет или други държавни и общински органи, които са в сила през периода на действие на Общите условия;

е/  ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА (ГРМ) е местна или регионална система от газопроводи със средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ до съответните клиенти на определена с лицензия територия.

ж/  СРЕДСТВА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (СТИ) са технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са вписани в Държавния регистър на одобрените за използване в страната средства за измерване, предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажбата на природен газ.

з/ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД означава период от време за отчитане на количества пренесен природен газ. При промяна на цената на природния газ през отчетния период, пренесените количества природен газ се изчисляват по новите цени от датата, когато същите са влезли в сила.

и/ ПРИРОДЕН ГАЗ означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди от неговия хомоложен ред СпН2п+2 и незначителни количества невъглеводородни компоненти.

й/ ГРАНИЦА НА СОБСТВЕНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА – точката на присъединяване определя границата на собственост на газоразпределителната мрежа;

к/ ТОЧКА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – точката (мястото), в която оператора на газоразпределителната мрежа присъединява клиентите и която се определя от оператора;

л/ МЯСТО НА ДОСТАВКА е границата на собственост на разпределитенната мрежа, определена от точката на присъединяване;

м/ ЗАВАРЕН КЛИЕНТ е КЛИЕНТ на природен газ, присъединен към газоразпределителната мрежа на ДРУЖЕСТВОТО, преди влизане на тези Общи условия в сила.

н/ НОВ КЛИЕНТ е КЛИЕНТ на природен газ, който ще бъде присъединен към газоразпределителната мрежа на ДРУЖЕСТВОТО, след влизане на тези Общи условия в сила.

о/ УЯЗВИМИ КЛИЕНТИ са потребители, които използват природен газ за битови нужди и получават целеви помощи за природен газ, съгласно Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Клиенти, които получават целеви помощи за друг вид отопление (топлоенергия, твърдо гориво, ел.енергия, др.) не влизат в обхвата на настоящите общи условия.

 1. 3. Лице, което желае да ползва природен газ за битови или небитови нужди, представя на ДРУЖЕСТВОТО:

3.1. идентификационни данни – трите имена, ЕГН и адрес по документ за самоличност и съответно име за юридически лица: ЕИК или БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление, както и адрес за кореспонденция, ако е различен от адреса на управление и имена на управляващия;

3.2. данни за газоснабдявания имот, адрес, местонахождение, документи за права върху имота;

3.3. ако договорът се сключва чрез пълномощник – изрично нотариално заверено пълномощно;

3.4. описание и техническа характеристика на монтираните мощности, работещи на природен газ;

3.5. заявление с описание на монтираните уреди, вида на отделните имоти на потребители и предназначението на природния газ;

3.6. декларация – съгласие: за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване и уреда за търговско измерване, за осигуряване на достъп до същите за измерване, обслужване и ремонт, в случаите, когато се налага те да бъдат разположени на територията на КЛИЕНТА;

3.7. документи, доказващи разрешение за ползването на съоръженията, работещи с природен газ;

3.8. искане за подаване на природен газ;

Лице, което е получило статут на уязвим клиент, в съответствие със Закона за социалното подпомагане и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, подава заявление в центъра за обслужване на клиенти на ДРУЖЕСТВОТО, като представя с него и необходимите документи, доказващи ползването на целеви помощи за природен газ.

Чл. 4. КЛИЕНТЪТ подава заявление за пренос на природен газ по образец на дружеството, лично или чрез упълномощен представител. За сгради етажна собственост заявлението се подава от лице, упълномощено от общото събрание.

Чл. 5.  ДРУЖЕСТВОТО запълва с природен газ газовата инсталация на клиента след подаване на заявлението при следните условия:

 1. подадено писмено искане от клиента до оператора на газоразпределителна мрежа за първоначално запълване с природен газ;
 2. представени ревизионна книга на газовата инсталация и разрешение за експлоатация, издадено от органите за технически надзор на съоръжения с повишена опасност;
 3. издадено е свидетелство за първоначален инструктаж;
 4. сключен договор за доставка на природен газ.

Чл. 6.  КЛИЕНТЪТ е задължен да въведе съоръженията си в експлоатация по реда, определен в НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, и да предостави на ДРУЖЕСТВОТО копие от издадения от компетентния орган документ.

Чл. 7. Преносът на природен газ започва в срок до 7(седем) дни от подаването на заявлението за започване ползването на услугите заедно с всички необходими придружаващи документи и след изпълнение на всички условия за фактическо присъединяване.

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО отказва започване на пренос на природен газ, когато не са изпълнени посочените по-горе условия.

Чл. 9. ДРУЖЕСТВОТО изпраща писмено съобщение за отказа в срок до 7 (седем) дни от датата на подаване на писменото заявление по предходния член. Отказът е мотивиран, като се посочат причините за него. След отпадане на основанието за отказ, лицето уведомява писмено ДРУЖЕСТВОТО и заявлението му се разглежда отново.

 1. II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 2. Права и задължения на клиента

 

Чл. 10. КЛИЕНТЪТ има следните права:

 1. Да получава и ползва предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги по преноса на природен газ.
 2. Да прави възражения при неправилно издадени платежни документи.
 3. Да подава сигнали, жалби и предложения до ДРУЖЕСТВОТО, свързани с прилагане на настоящите общи условия.
 4. Да присъства при отчитането на показанията на индивидуалните средства за търговско измерване на природен газ.
 5. Да получава информация за количествата пренесен природен газ до точката на присъединяване на собствената му инсталация, както и за условията за прекратяване или прекъсване на снабдяването с природен газ.
 6. Да поиска временно прекъсване на подаването на природен газ, като подаде писмено заявление, в което са посочени продължителността на желаното от КЛИЕНТА прекъсване най-късно 7 (седем) дни преди датата на прекъсването. За спирането и възстановяването на газоснабдяването КЛИЕНТЪТ заплаща цена за услугата съгласно ценоразписа на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11. КЛИЕНТЪТ има следните задължения:

 1. Да спазва инструкциите и изпълнява задълженията, свързани с безопасността и безаварийната работа на газовите инсталации, съоръжения и уреди, монтирани в неговия имот.
 2. Да осигури безопасната и безаварийна експлоатация на собствените си газови инсталации, съоръжения и уреди, работещи с природен газ и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.
 3. Да не извършва, при никакви обстоятелства, работи по ликвидиране на аварии по газоразпределителната мрежа (ГРМ) и съоръженията, собственост на ДРУЖЕСТВОТО.
 4. Писмено да уведоми ДРУЖЕСТВОТО, в тридесет дневен срок от настъпването на всяка промяна в собствеността или ползването на имота и/или неговото предназначение.
 5. Да заплаща стойността на пренесеното количество природен газ, по цената за пренос.
 6. Да не допуска самоволно присъединяване на трети лица към собствената си газова инсталация или съоръжения.
 7. Клиентът е длъжен да опазва средствата за търговско измерване, да не уврежда самото средство, пломба, знак или друго контролно приспособление, поставени от „Костинбродгаз” ООД и/или оправомощено лице за технически надзор.
 8. „Костинбродгаз” ООД изчислява, изготвя и коригира количеството доставен природен газ за изминал период, в следните случаи:

(а) нарушения в целостта и/или функционалността на средствата за търговско измерване, установени при проверка на място и отразени в протокол;

(б) установена с протокол липса на пломба, знак или друго приспособление, поставени от дружеството или техническия надзор;

(в) установено с протокол наличие на неоригинална пломба или знак или въздействие върху пломба или знак, поставени от „Костинбродгаз” ООД и/или оправомощено лице за технически надзор;

(г) установени с протокол от метрологична експертиза, съставен по реда наЗакона за измерванията отклонения извън допустимите граници на метрологични и технически характеристики на средствата за търговско измерване, довело до неизмерване, неправилно или неточно измерване на доставения природен газ;

 1. Права и задължения на дружеството

Чл. 12.  ДРУЖЕСТВОТО има следните права:

 1. На безпрепятствен достъп до съоръженията си, разположени в имота на КЛИЕНТА за монтиране/демонтиране и контрол, отчитане и обслужване на измервателните уреди.
 2. Да подменя по своя инициатива съществуващите средства за търговско измерване на природния газ с нови или с други с по-добри технически характеристики.
 3. Да прекъсва или ограничава преноса на природен газ при спазване на настоящите Общи условия и действащото законодателство.
 4. Да получи в срок от КЛИЕНТА дължимите суми за предоставените услуги.

Чл. 13. ДРУЖЕСТВОТО има следните задължения:

 1. Да осигурява надеждно, безопасно и ефективно функциониране на газоразпределителната мрежа.
 2. Да доставя природен газ при условията на равнопоставеност и недискриминация спрямо всички свои КЛИЕНТИ.
 3. Да осигури измерване и отчитане на природния газ чрез монтиране и поддържане в изправност на средства за търговско измерване
 4. Да предоставя информация на КЛИЕНТИТЕ.
 5. Да уведомява КЛИЕНТИТЕ за времето и продължителността на прекъсване или ограничаване на преноса на природен газ при действия, които подлежат на планиране.
 6. Да извършва проверки по писмени жалби или сигнали от страна на КЛИЕНТ и да дава писмени отговори в срок до 30 дни от подаването им.
 7. Да осигури дежурен денонощен телефон за подаване на сигнали за повреди и аварии.
 8. Да съхранява информация за пренесените количества природен газ за всеки КЛИЕНТ.
 9. Да пренася природния газ до границата на собственост на газоразпределителната мрежа. Границата на собственост на газоразпределителната мрежа се определя от точката на присъединяване. Точката на присъединяване се определя от ДРУЖЕСТВОТО, както следва:

(а)   за индивидуални клиенти на природен газ за битови и небитови нужди – след уреда за търговско измерване;

(б)   за клиенти на природен газ за битови и/или небитови нужди, разположени в сгради – етажна собственост:

– на изхода на колективния регулиращ уред;

– точката, в която изходящият газопровод от колективния регулиращ уред достига границата на имота на клиента.

 1. 10. Да осигури дежурен денонощен телефон за подаване на сигнали за повреди и аварии и да води регистри с дата и час за постъпилите обаждания;
 2. Да извършва периодични проверки на средството за търговско измерване и да го поддържа в изправно състояние

 

III. Информация, която се предоставя от ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. ДРУЖЕСТВОТО публично оповестява адрес и/или телефон за контакт при авария и за предоставяне на информация.

Чл. 15. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТИТЕ следната информация:

 1. местонахождение на центровете за работа с клиенти и каси на ДРУЖЕСТВОТО;
 2. действащите цени;
 3. услугите, които ДРУЖЕСТВОТО предоставя и условията и реда за тяхното предоставяне;
 4. прекъсванията на газоснабдяването, които подлежат на планиране.

Чл. 16. КЛИЕНТЪТ може да се информира за предлаганите услуги, условията и реда за тяхното предоставяне, както и всички приложими цени на предлаганите услуги, размера на задълженията си и срока за плащане:

 1. на телефон за връзка с ДРУЖЕСТВОТО;
 2. в центрове за обслужване на клиенти;
 3. на интернет страницата на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17.  При поискване, ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА следната информация:

 1. график за отчитане на консумирания природен газ;
 2. показанията на уреда за търговско измерване за отчетни периоди;
 3. начини и срокове за плащане.

Чл. 18. ДРУЖЕСТВОТО предоставя във фактурите или заедно с тях в информационни материали и на интернет страницата си информация за:

 1. начините на плащане, цени за спиране или възстановяване на снабдяването, цени за услуги по извършване на поддръжка и други цени на услуги, свързани с лицензионната дейност;
 2. процедурата за смяна на доставчик и информация, че потребители на енергийни услуги не дължат допълнителни плащания при смяна на доставчика си;
 3. реално потребените количества и извършените разходи, без задължение за допълнително плащане за тази услуга;
 4. изготвяне на окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика;
 5. информация относно средствата за уреждане на спорове;
 6. 6. условията за предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури.

Чл. 19.  КЛИЕНТИТЕ могат да ползват следните методи на плащане, включително системи за авансови плащания:

 1. по банков път
 2. в брой в центъра за обслужване на клиенти на дружеството

Чл. 20.  КЛИЕНТЪТ има право да получава, срещу заплащане, писмени справки за количеството  пренесен природен газ по разпределителната мрежа за период до 36 месеца преди датата на искането.

Чл. 21. ДРУЖЕСТВОТО уведомява клиентите за изменения на общите условия в срок не по-кратък от един месец преди внасянето им за одобряване в КЕВР.

Чл. 22.  ДРУЖЕСТВОТО уведомява битовите клиенти за всяка предложена промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги, както и за правото им едностранно да прекратят договора в срок от 30 дни от датата на уведомяването, ако не приемат новите условия и/или цени.

Чл. 23. ДРУЖЕСТВОТО уведомява КЛИЕНТИТЕ за повишението на цените в срока на фактуриране след влизането в сила на повишението на цените.

Чл.24.  Когато КЕВР одобрява общи условия, уведомяването за промяна на договорните условия се смята за направено от датата на публикуване на одобрените общи условия.

 1. IV. условия за качество на услугата

 

Чл. 25.  ДРУЖЕСТВОТО осигурява непрекъснат пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа (ГРМ) с определено качество и предоставя услуги на КЛИЕНТА в съответствие с „Показатели за качество на газоснабдяването”, приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Чл. 26.  ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да поддържа в техническа изправност ГРМ и прилежащите й съоръжения и да отстранява възникнали повреди в срок до 48 часа след установяването им.

Чл. 27. След преминаване на природния газ през мястото на доставка, отговорността и риска от случайно погиване или увреждане качествата на природния газ преминават от ДРУЖЕСТВОТО към КЛИЕНТА.

Чл. 28. При получаване на писмено искане от КЛИЕНТ за проверка на качеството на природния газ, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да започне проверката в срок до 5 (пет) работни дни. Проверката трябва да бъде извършена с необходима продължителност и по начин, позволяващ достоверно установяване на стойностите на съответните показатели. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА екземпляр от констативния протокол с резултатите от проверката. При установяване на отклонения от нормираните показатели, ДРУЖЕСТВОТО предприема организационни и технически мерки за подобряването им, за което писмено уведомява КЛИЕНТА, в срок до 30 (тридесет) дни от констатацията. В случай, че резултатите от проверката покажат, че няма отклонения, разходите за проверката са за сметка на КЛИЕНТА.

 

 

 1. V. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, СПИРАНЕ (ПРЕКЪСВАНЕ), ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕНОСА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Чл. 29.  ДРУЖЕСТВОТО, след предварително уведомяване, може да прекъсва или ограничава преноса на природен газ по разпределителната мрежа при извършване на ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, и други подобни действия, които подлежат на планиране. Уведомяването се прави 15 дни предварително, като съдържа график, причините за въвеждането и срок.

Чл. 30.  Уведомяването на клиентите на природен газ за битови нужди се извършва чрез средствата за масово осведомяване, а на клиентите на природен газ за небитови нужди – по реда и начините за уведомяване, предвидени в договорите с тези клиенти, като задължително се посочват дата и точен час на прекъсването (ограничаването), както и неговата продължителност. чл. 73, ал. 2 ЗЕ и Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ .

Чл. 31. При необходимост от промяна на предварително оповестената продължителност на прекъсване (ограничаване) ДРУЖЕСТВОТО, в срок от 3 (три) дни преди изтичане на първоначално обявения срок, е длъжен писмено да уведоми за това клиента.

Чл. 32. Максималната продължителност на прекъсванията или ограниченията  за ремонтни работи, оперативни превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни действия, които подлежат на планиране, не може да бъде повече от 48 часа.

Чл. 33.  ДРУЖЕСТВОТО може без предварително уведомяване да прекъсне или ограничи преноса на природен газ по разпределителната мрежа до 48 часа при възникване или за предотвратяване на аварии, когато съществува опасност за здравето или живота на хора, когато съществува опасност за целостта на ГРМ, при опасност от нанасяне на значителни материални щети. В този случай ДРУЖЕСТВОТО незабавно уведомява КЛИЕНТА за срока и причината за въвеждането на временното прекъсване или ограничаване на преноса. Уведомяването на клиентите на природен газ за битови нужди се извършва чрез средствата за масово осведомяване, а на клиентите на природен газ за небитови нужди – по реда и начините за уведомяване, предвидени в договорите с тези клиенти. чл. 73, ал. 2 ЗЕ и Наредба № 10.

Чл. 34.  ДРУЖЕСТВОТО е длъжно във възможно най-кратък срок да уведоми клиентите писмено или чрез средствата за масово осведомяване, за причината на прекъсване (ограничаване) и сроковете за възстановяване на преноса на природен газ.

Чл. 35.  ДРУЖЕСТВОТО има право да прекъсне или ограничи подаването на природен газ на КЛИЕНТА, когато не е заплатил дължимите суми за доставен природен газ в посочените във фактурата (известието за плащане) срокове след предварително отправено 10-дневно предизвестие. Ако КЛИЕНТЪТ в посочения във фактурата срок не заплати дължимите от него суми за потребен природен газ, доставката на природен газ се прекратява в 08:00 часа на деня, следващ датата за спиране на газоподаването, посочена във фактурата.

Чл. 36.  В посочения случай преноса на природния газ се възстановява в срок до 24 часа след заплащане на всички дължими суми и всички разходи, направени от ДРУЖЕСТВОТО по възстановяване на преноса.

Чл. 37. ДРУЖЕСТВОТО може временно да прекъсне преноса на природен газ към обект на клиент, след подаване на писмено искане от страна на клиента.

Чл. 38.  Искането се подава в срок от 10 (десет) дни преди датата, на която се иска да бъде извършено спирането. Възстановяването се извършва след заплащане от страна на клиента на всички разходи, направени от ДРУЖЕСТВОТО по възстановяване на преноса.

 

 

 1. VI. Ред за достъп, измерване, отчитане, фактуриране и заплащане на пренесения/разпределения природен газ

 

Чл. 39.  Измерването и отчитането на количеството пренесен природен газ се извършва чрез намиращите се непосредствено преди мястото на доставка средства за търговско измерване (СТИ), собственост на ДРУЖЕСТВОТО, вписани в Държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване и отговарящи на Закона за измерванията.

Чл. 40.  Отчитането на показанията на СТИ за природен газ се извършва от ДРУЖЕСТВОТО ежемесечно.

Чл. 41. Количеството пренесен природен газ представлява разликата между нови и стари показания, отчетени по СТИ.

Чл. 42. Количеството пренесен природен газ, отчетено от СТИ без коректор, се получава чрез умножение на отчетените кубични метри природен газ с коефициент за преизчисление.

Чл. 43.  Коефициентът за преизчисление се определя от ДРУЖЕСТВОТО за определен период от време, като се съблюдават физичните и качествени параметри на състоянието на природния газ и статистическите метеорологични данни за съответния географски регион.

Чл. 44.  Средствата за търговско измерване се разполагат така, че КЛИЕНТЪТ да има възможност да наблюдава показанията им.

Чл. 45.  ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да извършва последващи метрологични проверки на средствата за търговско измерване и да ги поддържа в изправно състояние, съгласно действащото законодателство.

Чл. 46. КЛИЕНТЪТ може да поиска от ДРУЖЕСТВОТО да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от ДРУЖЕСТВОТО, което осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

Чл. 47. Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:

 1. ДРУЖЕСТВОТО, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;
 2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.

Чл. 48.  Когато средствата за търговско измерване са разположени в имота на КЛИЕНТА, включително в общите части на етажната собственост, той е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до тях на представители на ДРУЖЕСТВОТО, за контрол, отчитане и обслужване, срещу представяне на служебна карта за легитимация.

Чл. 49. В случай, че достъпът за отчитане не бъде осигурен, КЛИЕНТЪТ заплаща стойността на количеството природен газ за същия отчетен период от предходната година, а за първата година на продажба – чрез отчитане на инсталираната мощност и часовата й използваемост. При последващо осигуряване на достъп, ДРУЖЕСТВОТО извършва корекция според реалните показания на средствата за измерване, ако това е необходимо.

Чл. 50. При констатирано неработещо СТИ с констативен протокол, съставен по реда на настоящите общи условия, ДРУЖЕСТВОТО изчислява количеството доставен природен газ на база на същият отчетен период на предходната година, а при първа година на потребление – на база инсталирана мощност и часовата използваемост.

Чл. 51. Изчисленията по предходния член се извършват за период от датата на последното отчитане до датата на констатиране на неизмерването.

Чл. 52. ДРУЖЕСТВОТО уведомява писмено КЛИЕНТА за дължимите суми, които следва да изплати или сумите, които ще му бъдат възстановени в следствие на извършеното изчисление, като посочва начина и срока за плащане.

Чл. 53.  КЛИЕНТЪТ заплаща преноса на природния газ по утвърдената от КЕВР цена, в зависимост от потребителската група, в която попада.

Чл. 54.  Заплащането на дължимите суми за количества природен газ се извършва на основание издадени от ДРУЖЕСТВОТО фактури.

Чл. 55. Срокът за плащане на природен газ за битови нужди не може да бъде по-малък от 10 (десет) календарни дни и е еднакъв за всички битови КЛИЕНТИ.

Чл. 56. Срокът за спиране на газоподаването за битови нужди не може да бъде по-малък от 10 (десет) календарни дни след посочена във фактурата дата за плащане и е еднакъв за всички битови КЛИЕНТИ.

Чл. 57. Заплащането на дължимите суми за  пренос на природен газ по разпределителна мрежа за клиенти за небитови нужди и спирането при неплащане се осъществява, съгласно условия в договора за пренос на природен газ за небитови нужди.

Чл. 58. КЛИЕНТЪТ в срок от 3 /три/ работни дни, след получаване на фактурата за плащане е длъжен, да уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО за констатирана от него положителна или отрицателна разлика между отчетеното от ДРУЖЕСТВОТО и стойността на действително пренесеното количество природен газ през съответния отчетен период.

Чл. 59. Съдържанието на издаваните от ДРУЖЕСТВОТО фактури отразяват действително пренесеното количество природен газ и съдържат конкретни данни за номера на измервателния уред, пренесения природен газ за отчетния период, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС) и разбивка на цената по компоненти (ако има такива), срок за плащане на дължимите суми, както и датата на прекъсване на преноса, в случай на неплащането им.

Чл. 60. Неполучаването на фактурата не освобождава КЛИЕНТА от задължението за плащане на дължимите суми.

Чл. 61. В случай на суми, дължими от ДРУЖЕСТВОТО на КЛИЕНТ, поради неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, включително поради неточно или забавено фактуриране, то съответните суми се възстановяват или прихващат от следващо плащане, в зависимост от желанието на КЛИЕНТА, което трябва да бъде изразено писмено. В случай, че КЛИЕНТЪТ не изрази изрично желание, то сумите  се прихващат от следващо плащане.

Чл. 62. Констативен протокол по реда на Общите условия се съставя в присъствието на клиента и се подписва от него и от представител на дружеството.

Чл. 63. Ако клиентът не присъства или откаже да подпише констативния протокол, същият се подписва от представител на дружеството и един свидетел, който не е служител на ДРУЖЕСТВОТО.

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

 1. Отговорност на ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 64.  Когато ДРУЖЕСТВОТО не уведоми КЛИЕНТИТЕ, писмено или чрез средствата за масово осведомяване, за началото и продължителността на спиране на преноса на природен газ, поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, или други подобни действия, които подлежат на планиране или при нерегламентирано прекъсване, дължи неустойка, в размер на стойността на неизвършения пренос за периода на спиране.

Чл. 65. За действително претърпени вреди над размера на неустойката ДРУЖЕСТВОТО дължи плащане само след съдебното им доказване.

Чл. 66. В случаите, когато ДРУЖЕСТВОТО е уведомило предварително КЛИЕНТИТЕ за удължаване срока на прекъсването и за причините, наложили това, не дължи неустойка.

Чл. 67. При доставка на природен газ с качествени показатели и параметри, различни от договорените, цената се преизчислява пропорционално на договорената калоричност.

Чл. 68. Преизчислението на цената не лишава КЛИЕНТА от правото му да търси обезщетение от ДРУЖЕСТВОТО за действително претърпени вреди.

Чл. 69. При доказано неспазване от ДРУЖЕСТВОТО на срок, определен в тези ОУ, то заплаща обезщетение на битовия КЛИЕНТ, в размер на 20 лв. за всеки 24 часа закъснение.

Чл. 70. Когато ДРУЖЕСТВОТО не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, той уведомява КЛИЕНТИТЕ в подходящ срок и начин в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея при изпълнение на задълженията си. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

 1. Отговорност на КЛИЕНТИТЕ

Чл. 71. При неизпълнение на задължението си да заплаща преноса на природен газ в срока, посочен във фактурата (известието за плащане), КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО в размер на законната лихва, изчислена върху дължимата сума, за всеки просрочен ден от датата на забавата до датата на постъпване на дължимата сума по сметката или в касите на ДРУЖЕСТВОТО, на основание Закона за задълженията и договорите.

Чл. 72. КЛИЕНТЪТ дължи неустойка на ДРУЖЕСТВОТО в размер на 50 лв. за всяко отделно деяние, в следните случаи:

 1. самоволно е възстановил спряно газоснабдяване;
 2. поврежда средство за търговско измерване знак, пломба или друго контролно приспособление, поставено от ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 73. Обезщетението може да се претендира от ДРУЖЕСТВОТО в рамките на 30 (тридесет) дни от констатиране на случая.

Чл. 74. Това обезщетение не изключва отговорността на клиента за имуществени вреди в по-голям размер, нанесени на ДРУЖЕСТВОТО.

 1. Ред за реализиране на имуществена отговорност

Чл. 75. Пострадалата страна е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна в случаите, когато е претърпяла вреда от действие или бездействие на другата страна, освен в случай на отговорност на потребителя за неплащане на дължими суми, както и в случаите когато продавачът не носи имуществена отговорност по смисъла на тези Общи условия.

Чл. 76. Другата страна в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на уведомлението изпраща свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди.

Чл. 77. Продавачът и потребителят разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си.  При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

VIII. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА КЛИЕНТИТЕ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

Чл. 78. КЛИЕНТЪТ има право да подаде писмена жалба до ДРУЖЕСТВОТО, която се изпраща по пощата, на обявения публично адрес за кореспонденция, електронния адрес на ДРУЖЕСТВОТО или се предостави в офиса.

Чл. 79. Всяка постъпила жалба се регистрира в деловодството на ДРУЖЕСТВОТО, а информацията от нея се съхранява и на магнитен носител. Документацията относно всички жалби, както и отговорите по тях се съхранява за период най-малко 3 (три) години от приключване на преписката, доколкото не е определен друг срок съгласно действащото законодателство.

Чл. 80.  Жалбата трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да е написана на български език;
 2. да са посочени името и адресът на жалбоподателя, както и наименованието на лицето, срещу което е жалбата;
 3. да е посочено в какво се състои искането;
 4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива;
 5. да е подписана от жалбоподателя или от упълномощен представител.

Чл. 81. ДРУЖЕСТВОТО разглежда и решава в 30-дневен срок постъпилите жалби, свързани с прилагане на настоящите общи условия.

Чл. 82. Отговорите на жалби на КЛИЕНТИ се изготвят в писмен вид и се изпращат на посочения от подателя адрес.

Чл. 83.  Когато подадена молба, жалба, сигнал или предложение не бъде уважена, мотивите за това се съобщават на подателя в писмен вид.

Чл. 84.  В писмените отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения от клиентите, ДРУЖЕСТВОТО има право да предписва извършване на задължителни действия от страна на клиентите в рамките на определената му от действащото законодателство компетентност, свързани с безопасното и безаварийното функциониране на ГРМ, газовите инсталации, съоръженията и уредите, работещи с природен газ.

Чл. 85. Сроковете за извършване на предписаните задължителни действия от страна на клиентите се определят в зависимост от вида и характера на тези действия, но същите не могат да довеждат до нарушаване на принципа за недискриминация при газоснабдяването на определен тип клиенти.

Чл. 86. Когато жалбата е основателна, ДРУЖЕСТВОТО незабавно предприема мерки за отстраняване на допуснатото нарушение. Мерките се изпълняват в едномесечен срок от датата на вземането му, като при необходимост от удължаване на срока за изпълнение, се изпраща писмено съобщение до подателя.

Чл. 87. Когато мерките засягат права на други клиенти, те се уведомяват писмено.

Чл. 88.  В случай, че КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки на ДРУЖЕСТВОТО, има право да подаде жалба до КЕВР в съответствие със ЗЕ и Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чрез ДРУЖЕСТВОТО, което изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 3 (три) дневен срок.

 1. IX. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ

 

Чл. 89.  Срокът на договора за пренос на природен газ през ГРМ е в рамките на срока на издадената на ДРУЖЕСТВОТО Лицензия за извършване на дейността разпределение на  природен газ.

Чл. 89. Договорът за пренос на природен газ се прекратява в следните случаи:

 1. с изтичане на срока;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
 3. с едномесечно предизвестие от страна на клиента;
 4. по нареждане на компетентен орган.

Чл. 90.  Прекратяването на договора не освобождава страните от изпълнение на финансовите им задължения по него.

Чл. 91. Прекратяването на договора не поражда допълнителни задължения за КЛИЕНТА, различни от договорените.

 1. X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 92. Всички искания, предизвестия и уведомления, относно прилагането на настоящите общи условия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и да се изпращат на адреса на КЛИЕНТА и на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 93. В случай, че КЛИЕНТЪТ не е уведомил ДРУЖЕСТВОТО за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията и уведомленията, адресирани до него са редовно връчени.

Чл. 94. Небитовите КЛИЕНТИ подписват с ДРУЖЕСТВОТО договор за пренос на природен газ за небитови нужди, при условия и договорени клаузи, съответстващи с класификацията им като потребители, съгласно ЗЕ и подзаконовите му нормативни актове.

Чл. 95. За всички неуредени случаи в настоящите Общи условия, се прилагат условията по сключените договори за пренос на природен газ, както и разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 96.  При започване на пренос към нов клиент или към клиент с прекратено газоснабдяване, клиентът подава писмено заявление до ДРУЖЕСТВОТО, с което удостоверява, че е  получил екземпляр от общите условия и приема настоящите Общи условия.

Чл. 97.  Тези Общи условия и измененията им подлежат на одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). ДРУЖЕСТВОТО публикува одобрените от КЕВР Общи условия най-малко в един централен и в един местен ежедневник и на страницата си в интернет и ги поставя в центровете за обслужване на клиенти.

 

Настоящите Общи условия са приети с Решение по Протокол № 2/23.06.2019 г. на съдружниците на „Костинбродгаз” ООД и одобрени с Решение № Р Е Ш Е Н И Е № И2-Л-211/11.03.2020 г. на КЕВР, на основание чл.183а, от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 126, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.