ДОКУМЕНТИ

  1. Общи условия на „Костинбродгаз“ ООД по договорите за разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд,
  2. Общи условия на договорите за доставка на природен газ от краен снабдител на „Костинбродгаз“ ООД,
  3. Правила за работа с потребителите на природен газ на територията на община Костинброд,
    са представени в КЕВР за одобрение.

Заявление за присъединяване